Γεώργιος Παν. Θεοδωρόπουλος. Λογιστής - Φοροτεχνικός. Ασφαλιστικός Σύμβουλος.


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Χορήγηση Α.Φ.Μ.
Έναρξη Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης
Έναρξη Εργασιών Ομόρυθμης-Ετερόρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Κοινοπραξίας
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Κληρονόμων
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Αστικού Δικαίου
Διακοπή λόγω Θανάτου Φυσικού Προσώπου

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Υπουργείο Οικονομίας
Χρηματιστήριο Αθηνών
TAXISnet
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Ο.Α.Ε.Δ.
Ι.Κ.Α.
Καιρός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Ναυτεμπορική
Κέρδος
Economics.gr
Ημερησία

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΑΤΟΣ
Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
περισσότερα ...
Θέματα Μητρώου

Εναρξη Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης

Εντυπα Δηλώσεων

Υποβάλλονται υποχρεωτικά:
Μ2 "Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου"

και κατά περίπτωση
Μ6 "Δήλωση Δραστηριοτήτων"
Μ10 "Δήλωση ενκατάστασης Εσωτερικού"
Μ11 "Δήλωση εγκατάστασης Εξωτερικού"
Μ12 "Δήλωση Πωλήσεων από απόσταση"


Δικαιολογητικά

Αστυνομική ταυτότητα
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για δωρεάν παραχώρηση χώρου
Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο, όπου απαιτείται
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό φορέα

Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης και να επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως μετά την έναρξη εργασιών.


Αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα

Τα αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα ημεδαπά Φυσικά Πρόσωπα, αντί όμως της αστυνομικής ταυτότητας υποβάλλουν κατά περίπτωση:
Οι ομογενείς
Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς
Οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε.
Αδεια Παραμονής και Εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
Οι δηλώσεις υποβάλλονται:
Στη Δ.Ο.Υ. έδρας του φυσικού προσώπου πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητας του.

Όλες οι δηλώσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες όπισθεν των εντύπων οδηγίες.

Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί άμεσα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών.
Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου, χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.