Γεώργιος Παν. Θεοδωρόπουλος. Λογιστής - Φοροτεχνικός. Ασφαλιστικός Σύμβουλος.


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Χορήγηση Α.Φ.Μ.
Έναρξη Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης
Έναρξη Εργασιών Ομόρυθμης-Ετερόρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Κοινοπραξίας
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Κληρονόμων
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Αστικού Δικαίου
Διακοπή λόγω Θανάτου Φυσικού Προσώπου

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΑΤΟΣ
Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
περισσότερα ...

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Υπουργείο Οικονομίας
Χρηματιστήριο Αθηνών
TAXISnet
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Ο.Α.Ε.Δ.
Ι.Κ.Α.
Καιρός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Ναυτεμπορική
Κέρδος
Economics.gr
Ημερησία
Θέματα Μητρώου

Έναρξη Εργασιών Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Εντυπα Δηλώσεων

Υποβάλλονται υποχρεωτικά:
Μ3 "Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου"
Μ7 "Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου"

και κατά περίπτωση
Μ6 "Δήλωση Δραστηριοτήτων"
Μ10 "Δήλωση ενκατάστασης Εσωτερικού"
Μ11 "Δήλωση εγκατάστασης Εξωτερικού"
Μ12 "Δήλωση Πωλήσεων από απόσταση"


Δικαιολογητικά

Καταστατικό
Εγκριση Νομαρχίας
Ανακοίνωση Νομαρχίας
Τ.Α.Π.Ε.Τ.
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για δωρεάν παραχώρηση χώρου
Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο, όπου απαιτείται
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό φορέα
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, εφόσον έχει συγκροτηθεί.

Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης και να επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως μετά την έναρξη εργασιών.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται:
Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. που τηρείται στην υπηρεσία εμπορίου της Νομαρχίας.

Όλες οι δηλώσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες όπισθεν των εντύπων οδηγίες.

Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί άμεσα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών.
Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου, χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.