Γεώργιος Παν. Θεοδωρόπουλος. Λογιστής - Φοροτεχνικός. Ασφαλιστικός Σύμβουλος.


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Χορήγηση Α.Φ.Μ.
Έναρξη Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης
Έναρξη Εργασιών Ομόρυθμης-Ετερόρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Κοινοπραξίας
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Κληρονόμων
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Αστικού Δικαίου
Διακοπή λόγω Θανάτου Φυσικού Προσώπου

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Υπουργείο Οικονομίας
Χρηματιστήριο Αθηνών
TAXISnet
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Ο.Α.Ε.Δ.
Ι.Κ.Α.
Καιρός

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΑΤΟΣ
Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
περισσότερα ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Ναυτεμπορική
Κέρδος
Economics.gr
Ημερησία
Θέματα Μητρώου

Έναρξη Εργασιών Κοινοπραξίας

Εντυπα Δηλώσεων

Υποβάλλονται υποχρεωτικά:
Μ3 "Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου"
Μ7 "Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου"
Μ8 "Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου"

και κατά περίπτωση
Μ10 "Δήλωση ενκατάστασης Εσωτερικού"


Δικαιολογητικά

Συμφωνητικό των μελών για τη σύσταση της, κατατεθειμένο στη Δ.Ο.Υ.
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για δωρεάν παραχώρηση χώρου
Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο, όπου απαιτείται
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό φορέα
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, εφόσον έχει συγκροτηθεί.

Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης και να επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως μετά την έναρξη εργασιών.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται:
Στη Δ.Ο.Υ. έδρας της Κοινοπραξίας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του συμφωνητικού των μελών της.

Όλες οι δηλώσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες όπισθεν των εντύπων οδηγίες.

Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί άμεσα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών.
Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου, χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.