Γεώργιος Παν. Θεοδωρόπουλος. Λογιστής - Φοροτεχνικός. Ασφαλιστικός Σύμβουλος.


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Χορήγηση Α.Φ.Μ.
Έναρξη Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης
Έναρξη Εργασιών Ομόρυθμης-Ετερόρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)
Έναρξη Εργασιών Κοινοπραξίας
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Κληρονόμων
Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Αστικού Δικαίου
Διακοπή λόγω Θανάτου Φυσικού Προσώπου

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Υπουργείο Οικονομίας
Χρηματιστήριο Αθηνών
TAXISnet
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Ο.Α.Ε.Δ.
Ι.Κ.Α.
Καιρός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Ναυτεμπορική
Κέρδος
Economics.gr
Ημερησία

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΡΑΤΟΣ
Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
περισσότερα ...
Θέματα Μητρώου

Έναρξη Εργασιών Κοινωνίας Αστικού Δικαίου

Εντυπα Δηλώσεων

Υποβάλλονται υποχρεωτικά:
Μ3 "Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου"
Μ7 "Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου"
Μ8 "Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου"

και κατά περίπτωση
Μ6 "Δήλωση Δραστηριοτήτων"
Μ10 "Δήλωση ενκατάστασης Εσωτερικού"
Μ11 "Δήλωση εγκατάστασης Εξωτερικού"


Δικαιολογητικά

Αποδεικτικό συνιδιοκτησίας κινητού ή ακινήτου (τιμολόγιο, συμβόλαιο, άδεια αυτοκινήτου, μηχανημάτων έργου, σκαφών, οικοδομής κ.λπ.)
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για δωρεάν παραχώρηση χώρου
Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο, όπου απαιτείται.
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό φορέα.

Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης και να επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως μετά την έναρξη εργασιών.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται:
Στη Δ.Ο.Υ. έδρας της Κοινωνίας πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.

Όλες οι δηλώσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες όπισθεν των εντύπων οδηγίες.

Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί άμεσα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών.
Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου, χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.